Ravitsemusviikko – Asiantuntija esittäytyy: Ella Koivuniemi

SRY:n asiantuntijaesittely:

 

Ella Koivuniemi, FM, väitöskirjatutkija, Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto

Päädyin ravitsemustutkimuksen pariin lähes sattumalta. Opiskelin Turun yliopistossa Terveyden biotieteiden kandidaattiohjelmassa ja myöhemmin kansainvälisessä Drug Discovery and Development -maisteriohjelmassa. Kandidaatin opintojen aikana kiinnostuin lihavuudesta ja erityisesti kehon koostumuksesta. Tein kandityöni kehon koostumuksen mittaamisesta ilman syrjäyttämiseen perustuvalla pletysmografialla, joka oli menetelmänä itselleni tuntematon, mutta sitäkin mielenkiintoisempi.

Myöhemmin pääsin mittaamaan kehonkoostumusta kyseiseen menetelmään perustuvalla laitteella kliiniseen äiti–lapsi-interventiotutkimukseen apulaisprofessori Kirsi Laitisen Early Nutrition and Health -tutkimusryhmään. Harjoittelun aikana opin muun muassa ruokapäiväkirjalaskennan periaatteet sekä pitämään tutkimuskäyntejä raskaana oleville naisille ja heidän lapsilleen. Olin innoissani, että pääsin jo opintojeni varhaisessa vaiheessa tekemään kliinistä tutkimusta, sillä se tuntui hyvin konkreettiselta ja merkitykselliseltä tavalta päästä vaikuttamaan ihmisten terveyteen. Samalla kiinnostuin myös ravitsemuksesta yhä enemmän ja tein lopulta pro gradu -tutkielmani saman tutkimuksen aineistosta; tutkin ylipainoisten ja lihavien raskaana olevien naisten ravinnonsaantia.

Vaikka perustutkinnossani opetus ei painottunut erityisesti ravitsemukseen, opin siitä paljon vuosien varrella – lisäksi käytännön työ ja myöhemmin jatko-opiskeluaikana valitsemani ravitsemuskurssit ovat syventäneet osaamistani huomattavasti.

Vuonna 2016 ohjaajani Kirsi ehdotti minulle mielenkiintoista ja monipuolista väitöskirja-aihetta ja päätin tarttua tilaisuuteen, vaikka väitöskirjan tekeminen kuulosti jännittävältä ja haastavalta. Nyt olen jo loppuvaiheen väitöskirjatutkija. Tutkin raskaana olevien naisten ja lasten elintapoja sekä testaan ja kehitän menetelmiä, joilla voidaan tukea terveyttä edistävien elintapojen toteutumista tässä kohderyhmässä. Väitöstutkimuksessani selvitän, voivatko erityisesti sähköiset terveyssovellukset sekä ravinnonlaatua mittaavat lyhytmenetelmät toimia uusina keinoina terveyttä edistävien elintapojen tukemiseen esimerkiksi neuvoloissa ja omakohtaisessa terveyden edistämisessä.

Väitöskirjatyössäni olen työskennellyt monenlaisten projektien parissa: olen päässyt toteuttamaan kliinistä ravitsemustutkimusta lasten parissa, sekä sähköistä elintapaohjaustutkimusta ja kansainvälistä ravintolisien käyttöä selvittävää kyselytutkimusta raskaana olevilla naisilla. Työnkuvaani on kuulunut muun muassa tutkimusten suunnittelu, eettisten hakemusten ja kyselylomakkeiden luominen, tutkimuskäyntien pitäminen, aineistonhallinnalliset asiat, aineiston analysointi ja tulosten raportointi. Odotan innolla, että saamme julkaistua ensimmäiset tutkimustulokset näihin projekteihin liittyen!

Vaikka tutkimustyö on toisinaan hyvin itsenäistä, on tutkimusryhmästä saadulla tuella suuri merkitys. Tutkimusryhmässämme työskentelee tutkijoita ja opiskelijoita monelta eri alalta: edustettuna ovat muun muassa ravitsemustieteet, mikrobiologia, biolääketiede, lääketiede, psykologia ja bioinformatiikka. On rikkaus, että meillä on erilaiset taustat, jotta voimme hyödyntää omia vahvuuksiamme koko tiimin eduksi. Lisäksi tutkimusryhmässämme toteutettavat moninaiset projektit ja erilaiset yhteistyöt ovat antaneet hyvän kuvan siitä, kuinka monipuolista tutkimusta ravitsemuksen alalla voidaan toteuttaa – ja kuinka tärkeä merkitys hyvällä ravitsemuksella on kehon ja mielen hyvinvoinnille kokonaisvaltaisesti!