Säännöt

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY
FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF
THE FINNISH SOCIETY FOR NUTRITION RESEARCH
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 28.3.2023
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.8.2023

§1

Yhdistyksen nimi on Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry, ruotsiksi Föreningen för näringslära i Finland rf ja englanniksi epävirallisesti the Finnish Society for Nutrition Research. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä alayhdistyksiä, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusta toteuttaen sen johdon ja valvonnan alaisena.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisen ravitsemukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Tämän toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, kursseja ja seminaareja, tukea ravitsemustieteellistä tutkimustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä ylläpitää suhteita ulkomaisiin alan järjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
§3

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut pätevyytensä yhdistyksen alalla.

Yhdistyksen eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka täyttää varsinaisen jäsenen kriteerit.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä soveltuvan alan perustutkintoa yliopistossa suorittava opiskelija.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen henkilö- ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistys voi vähintään kolmen jäsenen tai hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen alalla ansioituneen henkilön. Perusteltu esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka antaa asiasta lausunnon yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenen hyväksymisestä.

Yhdistyksestä erotessa ja erotettaessa toimitaan kuten yhdistyslaissa on sanottu. Jos jäsen muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, voi hallitus katsoa hänet päätöksellään erotetuksi.

Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

§4

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7-9 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Puheenjohtajan peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on neljä ja muiden hallituksen jäsenten kuusi. Puheenjohtajan toimikausiin ei lasketa hänen toimikausiaan hallituksen jäsenenä. Jäsenen toimikausiin lasketaan mukaan hänen mahdolliset toimikautensa puheenjohtajana.

Hallitus voi nimittää muita tarvittavia, hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä. Hallitus voi valita yhden opiskelijaedustajan Helsingin yliopistosta ja yhden opiskelijaedustajan Itä-Suomen yliopistosta. Toimihenkilöiden ja opiskelijaedustajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Toimihenkilöillä ja opiskelijaedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme sen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta henkilövalinnoissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.

§5 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
§6

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§7 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisena (kirjeitse tai sähköpostitse) kullekin jäsenelle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, jolloin kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
§8

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövalinnat arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

§9

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet,
9. valitaan Suomen kansallisen ravitsemustieteen komitean puheenjohtaja sekä jäsenet,
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa,
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§10

Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin.

Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä. Kansalliskomitean puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry:n vuosikokous kansalliskomitean esityksestä. Kansalliskomitean toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.

Kansalliskomitean toimintasuunnitelma sisällytetään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Kansalliskomitean on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös ja toimintakertomus. Kansalliskomiteaa koskeva tilinpäätös ja toimintakertomus sisällytetään yhdistyksen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Kansalliskomitea voi päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa kansalliskomitean tekemät oikeustoimet.

§11

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.