Säännöt

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY
FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF
Hyväksytty 18.3.2016

§1 Yhdistyksen nimi on Suomen ravitsemustieteen yhdistys – Föreningen för näringslära i Finland ry ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

Muilla paikkakunnilla asuvat ja toimivat yhdistyksen jäsenet voivat perustaa paikallisia rekisteröimättömiä alayhdistyksiä, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusta toteuttaen sen johdon ja valvonnan alaisena.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ravitsemustieteellistä tutkimusta. Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja ja seminaareja, tukee ravitsemusalan tutkimustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja ravitsemuskysymyksissä sekä ylläpitää suhteita ulkomaisiin alan järjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
§3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut pätevyytensä yhdistyksen alalla.

Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä soveltuvan alan perustutkintoa yliopistossa suorittava opiskelija Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistys voi vähintään kolmen jäsenen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen koti- tai ulkomaalaisen henkilön. Perusteltu esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka antaa asiasta lausunnon yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksen kokous päättää lopullisesti kunniajäsenen hyväksymisestä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksestä erotessa ja erotettaessa toimitaan kuten yhdistyslaissa on sanottu. Jos jäsen muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, voi hallitus katsoa hänet päätöksellään erotetuksi.

Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja näistä maksuista.

§4 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia tehtävässään enintään neljä ja muut jäsenet enintään kuusi peräkkäistä toimikautta.

Hallituksen jäsenistä, lukuunottamatta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, on vuosittain puolet erovuorossa. Aluksi erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sitten vuoroittain. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kaksivuotiskautensa, valitaan hänen seuraajansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme sen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.

§5 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
§6 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§7 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena (kirjeitse tai sähköpostitse) kullekin jäsenelle.
§8 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Muilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide

§9 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

9 valitaan Suomen kansallisen ravitsemustieteen komitean puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet,

10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§10 Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin.

Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 jäsentä. Kansalliskomitean puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen vuosikokous kansalliskomitean esityksestä. Kansalliskomitean toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.

Kansalliskomitean toimintasuunnitelma sisällytetään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Kansalliskomitean on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös, jonka myötä kansalliskomiteaa koskeva tilinpäätös ja vuosikertomus sisällytetään yhdistyksen tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen. Kansalliskomitean tekemät oikeustoimet vahvistaa Suomen ravitsemustieteen hallitus.

§11 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.