Matka-apurahahaku 2021

Matka-apurahahaku 2021

 

Suomen ravitsemustieteen yhdistys jakaa jäsenilleen matka-apurahoja, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustieteellistä tutkimusta ja julkaisemista. Matka-apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille, joilla ei ole mahdollisuutta saada korvausta matkakustannuksista työnantajaltaan tai muulta taholta. Vuonna 2021 matka-apurahoja voivat hakea kaikki yhdistyksen jäsenet (ei rajausta erikseen nuorille tutkijoille). Matka-apurahoja voi hakea konferenssimatkaan (myös virtuaalikonferensseihin), tutkimusvierailuihin tai kursseihin. Konferenssimatkan (myös virtuaalikonferenssin) osalta edellytetään posteria tai suullista esitystä.

 

Apurahahakemuksen sisältö:

 • vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää seuraavat asiat: 1) apurahan käyttötarkoitus, matkan ajankohta, kustannuslaskelma ja lyhyt kuvaus matkan merkityksestä hakijan tutkimustyölle ja/tai uralle, 2) muut samaan tarkoitukseen haetut apurahat sekä myönnetyt apurahat, 3) tieto SRY:ltä aiemmin saaduista apurahoista 
 • konferenssiesityksen tiivistelmä/tutkimusvierailun kutsukirje/kurssiohjelma 
 • hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo  

Apurahahakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan yhdistykselle sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Vuonna 2021 haku on jatkuva ja viimeinen mahdollinen hakuajankohta on 30.9.2021. Hallitus tekee myöntöpäätoksiä noin kahden kuukauden välein ja apurahansaajille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.

FAQ: 

 • Matka-apurahoja myönnettäessä arvioidaan hakijan esittämät perustelut sekä aikaisemmin yhdistykseltä saamien apurahojen määrä.
 • Matka-apurahaa voi hakea matka- ja osallistumiskuluihin, ei päivärahoihin. Apurahan suuruus on maksimissaan 999 euroa.
 • Samaan tarkoitukseen hakuajan päätyttyä myönnetyistä apurahoista tulee ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle ensi tilassa.
 • Myöhästyneitä tai puutteellisia apurahahakemuksia ei arvioida.
 • Matka-apuraha maksetaan matkan/konferenssin tms. toteuduttua alkuperäisiä tositteita vastaan.
 • Apurahansaaja toimittaa yhdistykselle matkakertomuksen matkan päätyttyä. Matkakertomus julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.

Apurahan maksatus ja raportointi: 

Apuraha maksetaan matkan toteuduttua. Maksatusta varten apurahansaajan tulee lähettää yhdistykselle maksatuspyyntö kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä, loppuvuodesta toteutuneen matkan osalta kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden joulukuun 15. päivään mennessä. Maksatuspyyntö tehdään kulukorvauslomakkeelle, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Maksatuspyynnön sisältö: kuluerittely, tilinumero, jolle apuraha maksetaan, alkuperäiset tositteet matkakuluista sekä matkakertomus (ks. ohjeet alla). Asiakirjat tai niiden skannatut kopiot toimitetaan sähköpostitse hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi (matkakertomus erikseen word-tiedostona ja muut yhtenä pdf-tiedostona).

Matkakertomus: 

Matkakertomuksen tarkoituksena on jakaa matkalta saatua tietoa yhdistyksen jäsenille ja se julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Matkakertomuksessa mainitaan matkan kohde ja ajankohta ja sen tulee sisältää kuvauksia konferenssin sisällöstä ja apurahansaajaa kiinnostavista esityksistä, tutkimuksista, menetelmistä tms. Lisäksi sen tulee sisältää selvitys apurahansaajan toiminnasta matkan aikana (esim. konferenssiesitelmän aihe). Matkakertomuksen tulee olla pituudeltaan noin 500 sanaa. Halutessasi voit elävöittää matkakertomusta yhdellä kuvalla, joka toimitetaan samassa sähköpostissa erillisenä kuvatiedostona. Kuvan tulee olla vaakasuuntainen. Varmistathan, että sinulla on oikeudet kuvan julkaisuun.

 *****

Briefly in English:

In 2021, SRY awards travel grants for members of SRY for attending conferences (also virtual conferences), research visits or courses.

The application should include:

1) purpose of the travel, date, budget, short description of the importance of the trip for the research and/or career of the applicant, 2) information on other grants applied/received for the same purpose, 3)  information on previous grants received from SRY

Attachments:

 • conference abstract/invitation to a research visit/course program
 • CV and list of publications

The grant application should be sent as one pdf file to hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi. The board will make decisions throughout the year every other month and the grant recipients will be informed personally about the decisions. The latest deadline to submit the application is 30th September 2021.

 

FAQ:  

 • The applications will be evaluated based on the quality of the application and the number of previous grants received from SRY.
 • Travel grant can only be applied for travel and registration costs, not for daily allowances. Max. amount is 999 euros.
 • If the applicant receives a grant for the same trip from some other instance, the applicant must inform SRY as soon as possible.
 • Applications sent after the submission deadline or with missing information will not be evaluated.
 • The travel grant will be paid after the trip/conference based on original travel receipts.
 • The grant recipient must write a travel report after the trip in order to get the travel grant paid.